Đăng ký hoặc kéo dài gia hạn thẻ ORCA LIFT của quý vị


Có 3 hình thức cho đủ điều kiện đăng ký thẻ ORCA LIFT:


Đủ tiêu chuẩn theo chương trình phúc lợi

Nếu quý vị đã tham gia Apple Health/Medicaid, chương trình thực phẩm cơ bản (EBT), quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ORCA LIFT.

Nếu quý vị đã ghi danh tham gia Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo Khó), Refugee Cash Assistance (RCA, Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Nhập Cư), Aged, Blind, or Disabled Cash Assistance (ABD, Hỗ Trợ Tiền Mặt Dành Cho Người Già, Người Khiếm Thị hoặc Khuyết Tật), Pregnant Women Assistance (PWA, Hỗ Trợ Phụ Nữ Mang Thai), Supplemental Security Income (SSI, Thu Nhập An Sinh Xã Hội), Housing & Essential Needs (HEN, Nhà Ở và Các Nhu Cầu Thiết Yếu), quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận thẻ hàng năm được trợ cấp.

Sử dụng nút “ĐĂNG KÝ” để đăng ký ORCA LIFT.


Đủ tiêu chuẩn theo chương trình hỗ trợ học sinh/sinh viên

Nếu quý vị là sinh viên đại học/cao đẳng nhận Washington State Opportunity Grant (Tài Trợ Cơ Hội của Tiểu Bang Washington), quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ORCA LIFT.


Đủ tiêu chuẩn theo thu nhập

Nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị thấp dưới hai lần mức nghèo liên bang, quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ORCA LIFT.

Xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không

Những người có thị thực F1 và F2 không hội đủ điều kiện cho ORCA LIFT. (Những người có thị thực J1 và J2 hội đủ điều kiện).

Hãy gọi tới văn phòng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 206-553-3000 để tìm hiểu về các chương trình mà quý vị có thể hội đủ điều kiện.