Đăng ký thẻ giảm giá

Metro cung cấp một số loại thẻ giao thông giảm giá. Sử dụng các liên kết Tìm hiểu thêm bên dưới để tìm hiểu tác dụng của mỗi thẻ.

Để nạp tiền vào thẻ hiện có, hãy truy cập orcacard.com

Để thay thế thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy truy cập trang Thẻ bị mất trên orcacard.com

 

Giấy giảm giá vé khu vực cho người già

Dành cho người từ 65 tuổi trở lên

Tìm hiểu thêm về giấy phép này


Giấy giảm giá vé khu vực cho người khuyết tật

Tìm hiểu thêm về giấy phép này


Thẻ ORCA Youth

dành cho hành khách từ 6–18 tuổi

Thẻ ORCA Youth được cung cấp qua Cổng Thông Tin Giảm Giá Vé trong khoảng thời gian giới hạn.

Tìm hiểu thêm về thẻ này


Thẻ mới hoặc thẻ gia hạn ORCA LIFT

dành cho những hành khách có thu nhập hội đủ điều kiện từ 19–64 tuổi

Tìm hiểu thêm về thẻ này


Thẻ trợ cấp năm

Nếu nhận được bất kỳ phúc lợi nào sau đây, có thể quý vị hội đủ điều kiện nhận thẻ trợ cấp năm :

Tìm hiểu thêm về thẻ này