Đăng ký thẻ giảm giá vé theo khu vực (RRFP)


Cho hành khách bị khuyết tật


Lựa chọn 1:  Đăng ký với chứng nhận khuyết tật của tiểu bang hoặc liên bang

Hoàn tất đăng ký trực tuyến và tải lên bản sao giấy chứng nhận của quý vị.

  • Chứng nhận bị khuyết tật ít nhất 40% của Veterans Health Administration (VHA, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh)
  • Hồ Sơ Phúc Lợi Social Security Disability (Phúc Lợi An Sinh Xã Hội và Phúc Lợi Khuyết Tật) hoặc Phúc Lợi Supplemental Security Income (Thu Nhập An Sinh Bổ Sung) do tình trạng khuyết tật
  • Thẻ Medicare hợp lệ do Social Security Administration (Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội) cấp
  • Tài liệu cho thấy hiện đang tham gia chương trình học nghề với Washington State Individual Educational Program (IEP, Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Tiểu Bang Washington)
  • Giấy phép đỗ xe dành cho người khuyết tật do Washington Department of Licensing (Sở Cấp Phép Washington) cấp
  • Thư hoặc thẻ hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở người khuyết tật theo Americans with Disabilities Act (ADA, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật)

Lựa chọn 2:  Đăng ký với chứng nhận khuyết tật của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

  1. Tải về biểu mẫu để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn tất.
  2. Hoàn tất đăng ký trực tuyến và tải lên bản sao giấy chứng nhận.Quý vị có phải là ứng viên đủ tiêu chuẩn trực tiếp không?

Một số tiêu chí trong phần 1 đến 5 của Các Tiêu Chí và Điều Kiện Hội Đủ Điều Kiện Medical có thể được xác nhận bằng thị giác. Nếu tình trạng khuyết tật của quý vị thuộc danh mục này, chúng tôi có thể cho phép quý vị trực tiếp đến một Địa Điểm Lưu Động Trong Khu Dân Cư của King County Metro, mà không cần chứng nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Vui lòng truy cập http://www.kingcounty.gov/metro/popup để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi tại neighborhoodpopup@kingcounty.gov. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Quận King cũng sẽ cung cấp các Địa Điểm Lưu Động Trong Khu Dân Cư trực tuyến.