Đăng ký hoặc kéo dài gia hạn mới cho thẻ đi lại hàng năm được trợ cấpĐủ tiêu chuẩn theo chương trình phúc lợi

Nếu quý vị đã tham gia: Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo Khó) / State Family Assistance (SFA, Hỗ Trợ Gia Đình của Tiểu Bang), Refugee Cash Assistance (RCA, Trợ Cấp Tiền Mặt cho Người Nhập Cư), Aged, Blind, or Disabled Cash Assistance (ABD, Hỗ Trợ Tiền Mặt Dành Cho Người Già, Người Khiếm Thị hoặc Khuyết Tật), Pregnant Women Assistance (PWA, Hỗ Trợ Phụ Nữ Mang Thai), Supplemental Security Income (SSI, Thu Nhập An Sinh Xã Hội), Housing & Essential Needs (HEN, Nhà Ở và Các Nhu Cầu Thiết Yếu), quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận thẻ hàng năm được trợ cấp.

Sử dụng nút “ĐĂNG KÝ" để đăng ký trực tuyến cho các chương trình này.